linki o liturgii

śpiewy liturgiczne

dokumenty o liturgii

"W odprawianiu liturgii każdy spełniający swą funkcję, czy to duchowny, czy świecki, powinien

czynić tylko to i wszystko to, co należy do niego z natury rzeczy i na mocy przepisów liturgicznych." KL 28

 

KONSTYTUCJA O LITURGII ŚWIĘTEJ Paweł Biskup sługa sług Bożych razem z Ojcami Świetego Soboruna wieczną rzeczy pamiątkę (1963)

"Liturgia jednak jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i zarazem jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc. Albowiem apostolskie prace zmierzają do tego, aby wszyscy, którzy przez wiarę i chrzest stali się dziećmi Boga, razem się gromadzili, pośród Kościoła chwalili Boga, uczestniczyli w ofierze i spożywali Wieczerzę Pańską."

SACRAM LITURGIAM Pismo Apostolskie Ojca Świętego Pawła VI (1964)

"Pragniemy wreszcie zaznaczyć, że poza tym, co przez Nasze Pismo Apostolskie zmieniliśmy lub też przed oznaczonym czasem poleciliśmy wykonać - kierownictwo liturgii przysługuje wyłącznie władzy Kościelnej czyli Stolicy Apostolskiej"

INTER OCUMENICI  Pierwsza Instrukcja o należytym wykonywaniu Konstytucji o Liturgii Świętej
(1964)

"I dlatego, chociaż liturgia nie wyczerpuje całej działalności Kościoła5, trzeba jednak bardzo się starać, aby czynności duszpasterskie należycie wiązały się z liturgią św. i aby jednocześnie duszpasterska praca liturgiczna była wykonana nie osobno i niezależnie, lecz w ścisłej łączności z innymi czynnościami pasterskimi."

TRES ADHINC ANNOS Druga Instrukcja o należytym wykonywaniu Konstytucji o Liturgii Świętej (1967)

"Wszyscy zatem niech mają na uwadze napomnienie apostoła: "Bóg bowiem nie jest Bogiem zamieszania lecz pokoju" (1 Kor 14, 33)."

LITURGICA_INSTAURATIONES Trzecia Instrukcja o należytym wykonywaniu Konstytucji o Liturgii Świętej (1970}

"Celem homilii jest wyjaśnienie wiernym głoszonego słowa Bożego z zastosowaniem go do dzisiejszego sposobu myślenia. Ma ją głosić kapłan; wierni zaś powinni wstrzymywać się od wygłaszania uwag, od dialogów i tym podobnych rzeczy."

ZALECENIA DUSZPASTERSKIE EPISKOPATU POLSKI w związku z durektorium o mszach świętych z udziałem dzieci (1977)

INSTUKCJA O LITURGICZNEJ FORMACJI W SEMINARIACH (1979)

Niech zdobywają głębokie przeświadczenie, że kapłani wypełniają w Ofierze eucharystycznej swoje główne zadanie; że w tej Ofierze nieustannie dokonuje się dzieło naszego odkupienia; że kiedy kapłani jednoczą się z działaniem Chrystusa Kapłana, codziennie samych siebie ofiarują Bogu.

INSTRUKCJA "INAESTIMABILE DONUM" (1980)

"'Dwie części, z których w pewnym stopniu składa się Msza św., mianowicie Liturgia Słowa i Liturgia eucharystyczna, tak ściśle wiążą się ze sobą, że stanowią jeden akt kultu'. Nie powinno się przystępować do stołu Chleba Pańskiego, jeżeli nie było się u stołu Jego słowa."

Przepisy wykonawcze do instrukcji kongregacji ds. sakramentów i kultu Bożego INAESTIMABILE DONUM (1980)

"Tak zwana "osobista twórczość" celebransa w ramach liturgii mszalnej jest określona przepisami liturgicznymi, których należy ściśle przestrzegać. Umieszczone niżej przepisy szczegółowe usuwają niektóre wątpliwości."

O tajemnicy i kulcie Eucharystii list apostolski bł. Jana Pawła II DOMINICAE CENAE (1980) 

"Kościół nie tylko działa, ale wyraża się w liturgii, żyje liturgią i z liturgii czerpie siły do życia."

Instrukcja Episkopatu Polski w związku z wydaniem nowego mszału ołtarzowego (11 III 1987)

"10. Wprowadzenie nowego mszału jest okazją, aby uporządkować odmawianie i śpiewanie tekstów mszalnych. Należy zachować aklamację: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Przypomina się, że także w formule końcowego błogosławieństwa i błogosławieństwa w formułach sakramentalnych nie wolno opuszczać spójnika "i"."

OGÓLNE WPROWADZENIE DO MSZAŁU RZYMSKIEGO Z trzeciego wydania Mszału Rzymskiego Rzym 2002

"Ukłon wyraża uszanowanie i cześć oddawaną osobom lub ich wyobrażeniom. Rozróżnia się dwa rodzaje ukłonów: pochylenie głowy i pochylenie ciała.

1. Pochylenie głowy czyni się, wymawiając razem imiona Trzech Osób Boskich, imię Jezusa, Najświętszej Maryi Panny i Świętego, na cześć którego sprawuje się Mszę.

2. Pochylenie ciała, czyli głęboki ukłon, czyni się: przed ołtarzem; podczas wypowiadania modlitw:Wszechmogący Boże, oczyść i Przyjmij nas, Panie; w czasie wyznania wiary na słowa: I za sprawą Ducha Świętego; w Kanonie Rzymskim na słowa: Pokornie Cię błagamy. W ten sposób pochylony stoi diakon, gdy prosi o błogosławieństwo przed głoszeniem Ewangelii. Ponadto kapłan pochyla się nieco, kiedy w czasie konsekracji wymawia słowa Pańskie."

INSTRUKCJA "REDEMPTIONIS SACRAMENTUM" O tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią (2004)

WSKAZANIA EPISKOPATU POLSKI PO OGŁOSZENIU NOWEGO OWMR (2006)

SACRAMENTUM CARITATIS Adhortacja apostolska Benedykta XVI (2007)

MEDIANTE LA CURA aby imię Świętego Józefa - Dekret Kongregacji kultu Bożego i dyscypliny sakramentów